Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Bergplaatsen “Jurriëns Watersport”.
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn BTW vrij. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Botenstalling Jurriëns Watersport: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een bergplaats voor een vaartuig.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een vaartuig.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.
d. Bergplaats: een door Jurriëns Watersport aan de consument ter beschikking gestelde ruimte op de wal ten behoeve van de plaatsing van een vaartuig.
e. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij  Jurriëns Watersport zich verbindt om de consument tegen betaling een bergplaats in gebruik te geven.
f. Elektronisch: per e-mail of website.
g. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 30 april van het daarop volgende jaar.
ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van bergplaatsen voor vaartuigen
ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt Jurriëns Watersport een elektronische bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.
ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM
1. Bij het sluiten van de overeenkomst eist Jurriëns Watersport  betaling van gehuurde binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is de consument verplicht een huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten. Deze kosten zijn € 150,00 voor een periode van 2 weken, elke week daarna € 10,00 met een maximum van € 250,00 totdat de volgende winterstallingperiode (1 oktober) weer ingaat, vanaf dat moment gelden de winterstallingtarieven weer, en worden extra in rekening gebracht.
ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, contant per pin of door overmaking geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Als na het verstrijken van de termijn nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is Jurriëns Watersport gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3. Indien de consument in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Jurriëns Watersport bovendien gerechtigd het genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door Jurriëns Watersport in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij Jurriëns Watersport te worden ingediend.
ARTIKEL 6 – ANNULERING
1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode. In dat geval is de consument 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode die is omschreven in de overeenkomst.
ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP
1. Jurriëns Watersport is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde consument onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
2. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,-- heeft Jurriëns Watersport , zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits:
- Jurriëns Watersport de consument bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de consument zes maanden na   datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist.
3. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.
ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument moet de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens Jurriëns Watersport nakomen.
2. De consument is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.
3. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
4. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de bergplaats. Jurriëns Watersport heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.
5. Gasflessen dienen niet aanwezig te zijn in de boten of op het stallingsterrein.
6. Iedere boot dient een minimaal 2 kg brandblusser paraat te hebben staan.
ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JURRIENS WATERSPORT
1. Jurriëns Watersport is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op de vaartuigen te handhaven.
2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is Jurriëns Watersport gerechtigd om op kosten van de consument de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag Jurriëns Watersport  dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO
1. Jurriëns Watersport verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij Jurriëns Watersport . Jurriëns Watersport  is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan Jurriëns Watersport, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer - voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst.
3. De vaartuigen zijn/worden niet door Jurriëns Watersport verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de consument.
4. De consument is jegens Jurriëns Watersport niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de consument genodigden.
ARTIKEL 12 – KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van Jurriëns Watersport.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.
ARTIKEL 13 - ONTBINDING OVEREENKOMST
Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de consument dan wel van Jurriëns Watersport in de nakoming van één van hun verbintenissen aan Jurriëns Watersport respectievelijk de consument de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.


 

© 2017 - 2023 Jurriëns Watersport | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel